Müügi üldtingimused

AS Sunorek müügi üldtingimused

1. Rakendus
1.1. Käesolevad müügi üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) kehtivad AS Sunorek (edaspidi Müüja või pool) ja Ostja (edaspidi ka pool) vahel. Juhul kui pooled sõlmivad eraldiseisva kirjaliku müügilepingu, siis kehtivad Üldtingimused niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus müügilepingus eraldi kokku lepituga.
1.2. Miski käesolevates Üldtingimustes ei ole mõeldud piirama Ostja seaduslikke õigusi.
1.3. Tellimuse jõustumisel nõustub Ostja käesolevate Üldtingimustega.
1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi.

2. Tellimuse jõustumine, loobumine ja taganemine
2.1. Pakkumus kehtib vastavalt selles näidatud perioodile või 14 päeva selle esitamisest.
2.2. Müüja ja Ostja vahelise võlasuhte aluseks on Ostja nõustumus Müüja poolt esitatud pakkumusega ja sellekohaselt vormistatud ning jõustunud tellimus.
2.3. Juhul kui tellimus ei põhine Müüja pakkumusel, muutub tellimus siduvaks peale selle vastuvõtmist Müüja poolt.
2.4. Ostja võib tellimuse tasuta tühistada või seda muuta enne tellimuse jõustumist. Jõustunud tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue tellimusena.
2.5. Tellimus jõustub Ostjalt nõutud ettemaksusumma laekumisel või tellimuse Ostjapoolsel kinnitamisel juhul, kui ettemaksu ei ole nõutud.
2.6. Ostjapoolseks tellimusest loobumiseks loetakse mh ettemaksu tasumatajätmist 7 päeva jooksul ettemaksunõude esitamisest ja toote eest tasumatajätmist või toote mittevastuvõtmist 30 päeva jooksul pärast Ostja teavitamist tellimuse valmimisest. Ostja loobumisel tellimusest ettemaksu ei tagastata. Ostja nõustub, et temapoolsel tellimusest loobumisel on Müüjal õigus võõrandada toode kulude katteks ning Ostja ei oma sellest tulenevalt mingeid nõudeid Müüja vastu. Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale kõik tellimusest loobumisega tekitatud kahjud.
2.7. Tellimusest võib taganeda ainult Ülditingimustes ja seaduses sätestatud juhtudel.

3. Tellimuse hind ja tasumise tingimused
3.1. Toote ja teenuse hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud tellimuses ning tellimuse alusel koostatud arvel. Hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale. Viivis tähtaegselt tasumata summadelt (v.a. ettemaks) on 0,5% päevas.
3.2. Ostja kohustub tasuma ettemaksu 50% ulatuses tellimuse summast.
3.3. Tellimuse lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, kohustub Ostja tasuma toote kättesaamisel. Juhul kui kokkulepitud üleandmis- või tasumisviisist tulenevalt see ei ole võimalik, kohustub Ostja tasuma toote lõppsumma 5 päeva enne toote tarnetähtaega ning teenuse lõppsumma peale teenuse osutamist 3 päeva jooksul. Arve vaidlustamisel on Ostja kohustatud tasuma arve mittevaidlustatud osa maksetähtajaks.
3.4. Müüjal on õigus vastavalt kehtivale hinnakirjale nõuda Ostja käest toote hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui 14 päeva.

4. Tellimuse tarnetähtaeg, üleandmine ja kvaliteet
4.1. Toote tarnetähtaja arvestus algab tellimuse jõustumise hetkest. Juhul kui peale tellimuse jõustumist on vajalik teostada kontrollmõõtmine, algab toote tarnetähtaja arvestus kontrollmõõtmise tulemuste kinnitamise hetkest.
4.2. Toote tarnetähtaeg on fikseeritud tellimuses. Müüja teavitab Ostjat toote valmimisest Ostja poolt edastatud kontaktidel.
4.3. Kui Müüja avastab, et tarnetähtaega pole võimalik täita, informeerib Müüja Ostjat koheselt. Kui viivitus ei tulene vääramatust jõust ja põhjustab Ostjale olulist ebamugavust, võib Ostja taganeda tellimusest täielikult või osaliselt, kui tarne viibib enam kui 30 päeva võrreldes algse tarneajaga. Kui Ostja nõustub uue tarnetähtajaga, ei maksa Müüja viivituse eest trahvi ega kompenseeri kahjusid ning samuti ei vastuta Müüja Ostjale viivitusega põhjustatud ükskõik millise muu kahju eest.
4.4. Ostja poolt tellitud transpordi- ja paigaldusteenus osutatakse peale toodete eest täielikult tasumist ning see toimub Müüja ja Ostja vahel eraldi kokkulepitaval ajal.
4.5. Ostja kohustub tagama transpordi ja Müüja töötajate takistuseta ja ohutu ligipääsu paigalduskohale (mh lukustatud väravate avamine, koduloomade kinnipanek, lahtiste esemete eemaldamine, õrnade materjalide kinnikatmine, liikumisteede läbipääsetavus, valgustatus ja ohutus, piirete olemasolu treppidel).
4.6. Toode paigaldatakse puhtasse ja tolmuvabasse siseruumi ning paigalduskohas peab olema elektrivooluvõrgu kasutamisvõimalus. Elektriühendusega toodete puhul peavad elektrijuhtmed olema Ostja poolt eelnevalt paigaldatud Müüjaga kokkulepitud asukohta.
4.7. Punktides 4.5 ja 4.6. toodud tingimuste mittetäitmise korral on Müüjal õigus teenuse osutamisest keelduda. Juhul kui Ostja siiski nõuab teenuse osutamist ja sellega ei ole seatud ohtu Müüja töötaja turvalisus, osutab Müüja teenuse Ostja täielikul vastutusel ning Ostja loobub nõudeõigusest Müüja vastu võimaliku kahju tekkimise korral.
4.8. Ostja kohustub tagama enda või oma volitatud esindaja kohaloleku toote üleandmisel ning toote ja teenuse vastu võtma.
4.9. Ostja kohustub kontrollima toote koguse ja kvaliteedi vastavust tellimusele toote üleandmise hetkel. Avastatud puudustest tuleb Müüjale viivitamatult teada anda. Kui toote seisukorda pole võimalik üleandmise hetkel kontrollida, kohustub Ostja teavitama Müüjat tootel ilmnenud nähtavatest puudustest enne toote paigaldust, kuid hiljemalt 7 päeva (tarbija puhul 2 kuu) jooksul toote Ostjale üleandmisest. Hilisemaid pretensioone toote nähtavate puuduste kohta ei rahuldata.
4.10. Näidiseid, kirjeldusi ja mudeleid kasutatakse toote kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Naturaalsest materjalist toote puhul arvestatakse lisaks materjali looduslikku varieeruvust. Individuaalsete tunnustega toote (nt disainkardina) puhul saab pretensiooni esitada vaid selle tehnilise teostuse kohta, kuna nimetatul puuduvad piiritletavad liigitunnused.
4.11. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle toote üleandmisel.
4.12. Toote omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle peale toote hinna (sh võimalikud viivised) täielikku tasumist.

5. Müügigarantii, müüja vastutus ja tarbija pretensiooni esitamise õigus
5.1. Müügigarantii kehtib vastavalt Müüja poolt antud müügigarantii tingimustele.
5.2. Müüja vastutab tootel selle üleandmise hetkel olemasolevate puuduste eest.
5.3. Müüja ei vastuta lubatud piirmõõtudele mittevastavate toodete puuduste eest ja puuduste eest, mis on tootele tekkinud Ostja süül või hoolimatusel (mh toote ebaõige paigalduse, kasutamise või hooldamise tagajärjel), toote harilikust kulumisest või toote normist erinevate kasutustingimuste (niiskus, temperatuur, tuul jms.) korral.
5.4. Müüja ei vastuta Tellimuse mittetäitmise või mittekohase eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad (vääramatu jõud).
5.5. Müüja ei vastuta ühegi muu otsese, kaudse ega tagajärgse kahju eest, mida põhjustab puudusega toode või ebakorrektne tarne.
5.6. Tarbijal on õigus esitada pretensioone toote kohta kahe aasta jooksul alates toote kättesaamisest.
5.7. Pretensiooniga saab pöörduda Müüja peakontorisse aadressil: Vabaõhumuuseumi tee 97, Tallinn, Müüja lähimasse müügiesindusse või saates selle e-postiga aadressil kvaliteet@sunorek.ee, esitades järgmised andmed: ostja nimi, kontaktandmed, tellimuse number (võimalusel), puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg, puuduse kirjeldus, esitatav nõue. Lisada tuleb toote eest tasumist tõendav dokument ning võimalusel fotod puudusest.
5.8. Pretensioon tuleb Müüjale esitada võimalikult kiiresti, tarbija puhul hiljemalt 2 kuu jooksul peale puuduse avastamist. Puudusega toote edasine kasutamine on keelatud.
5.9. Müüja kohustub pretensiooni läbi vaatama ja sellele vastama 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmisest. Pretensiooni õigustatuse korral kohustub Müüja parandama või asendama toote oma kuludega mõistliku aja jooksul.
5.10. Kõik erimeelsused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 

Kõik liuguksed -25%

avarus / valguse mäng / tasakaal

Liuguksed sobivad ideaalselt praktiliselt kõikidesse ruumidesse pakkudes võimalusi kapi või garderoobitoa sisu peitmiseks ja ruumi jagamiseks. Lisaks praktilisele funktsioonile on liuguks samaaegselt ka rohkete võimalustega sisekujunduselement. Eriti hästi sobivad liuguksed kitsasse ruumi, kuna liiguvad horisontaalselt üksteise ette. Tank liuguksed on sobilikud ka kaldlagedega ruumidesse.

Meie eesmärk on muuta klientide eluruumid ja tööruumid mugavaks ja funktsionaalseks. Oma eesmärgi saavutame läbimõeldud tootelahendustega ja sinna juurde kuuluva asjatundliku ning personaalse klienditeenindusega.

Tule lähimasse Tanki salongi ning tutvu lahendustega lähemalt!

Vaata salonge

Tank Indoor salongid

Tank Indoor salongides on klientidel võimalik tutvuda kõige trendikamate materjalide ja lahendustega. Salongis on rohkelt erinevaid kapi- ja ustelahendusi, mille hulgas on nii lihtsamaid ja praktilisi kui ka eksklusiivsemaid erilahendusi.

Meie müügikonsultantide töökohad on alati klientide jaoks lähedal ning vajadusel on võimalik saada kiirelt asjatundlikke nõuandeid.